09/08/2021

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Notebook for MU Student)

ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การต่ออายุและคืนโน้ตบุ๊ก

ดาวน์โหลดเอกสาร

 สัญญายืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

 ใบยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ขั้นตอนการดำเนินการ : ขอยืม

1

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในการยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
2

ยืนยันสิทธิ์

หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ นักศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์ที่ได้รับพร้อมเลือกวิธีการเข้ามารับและวันเวลาที่จะเข้ามารับเครื่อง
3

รับเครื่อง

นักศึกษาที่เลือกมารับเครื่องด้วยตัวเองในวันที่กำหนด ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ / นักศึกษาที่เลือกให้จัดส่ง EMS ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญา+แนบสำเนาบัตรประชาชน และอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบทำสัญญา

ข้อมูลโครงการ

สามารถลงทะเบียนขอยืมโน้ตบุ๊คได้วันใด

สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Google Form ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 ธันวาคม 2564

ต้องเตรียมหลักฐานในลงทะเบียนอะไรบ้าง

เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด หรือสามารถบันทึกภาพหน้าจอ (Screenshot) บัตรประจำตัวนักศึกษา (Virtual Student ID Card) จาก We Mahidol Application โดยระบุชื่อไฟล์ รหัสนักศึกษา_Student ID.pdf ตัวอย่าง 60XXXXX_ Student ID.pdf หรือ .jpg

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ขอยืมโน้ตบุ๊ควันใด

ประกาศวันที่ xx มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา https://op.mahidol.ac.th/sa/MUnotebook

เมื่อมีรายชื่อเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ขอยืมโน้ตบุ๊คแล้วต้องดำเนินการอย่างไร

หากนักศึกษาเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ขอยืมโน้ตบุ๊ค ให้ทำการยืนยันรับสิทธิ์โดยกรอกฟอร์มผ่านทาง Google Form ได้วันที่ xx-xx ธันวาคม 2564

ต้องเตรียมหลักฐานในการยืนยันรับสิทธิ์ยืมโน้ตบุ๊คอะไรบ้าง

นักศึกษาต้องนำสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาเพื่อใช้ในการทำสัญญายืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในวันที่มารับเครื่อง

ต้องเตรียมหลักฐานในการยืนยันรับสิทธิ์ยืมโน้ตบุ๊คอะไรบ้าง

นักศึกษาต้องนำสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาเพื่อใช้ในการทำสัญญายืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในวันที่มารับเครื่อง

หากกรอกข้อมูลในฟอร์มยืนยันรับสิทธิ์โน๊ตบุ๊คผิดพลาดสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

สามารถแก้ไขได้ภายในช่วงระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์ โดยแจ้งเข้ามายังเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาตามข้อมูลการติดต่อที่หน้าเว็บไซต์ หากผ่านช่วงเวลาการยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

หากต้องการเปลี่ยนแปลงช่องทางในการรับเครื่องโน้ตบุ๊คสามารถทำได้หรือไม่

สามารถเปลี่ยนได้ในช่วงระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์ โดยแจ้งเข้ามายังเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาตามข้อมูลการติดต่อที่หน้าเว็บไซต์ หากผ่านช่วงเวลาการยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อเลือกช่องทางการรับเครื่องโน้ตบุ๊คแบบมารับด้วยตนเองแล้วต้องดำเนินการอย่างไร

1. หากนักศึกษามารับเครื่องด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถมารับเครื่องได้หลังจากยืนยันการรับสิทธิ์ในวันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 และ 31 มกราคม 2565 ในเวลา 09.30 – 16.00 น. ณ หอพักนักศึกษา บ้านศรีตรัง (หอ ๑๑) ชั้น ๑ ห้องประชุมบ้านศรีตรัง ซึ่งสามารถเลือกวัน – เวลาที่จะเข้ามารับได้ภายในแบบฟอร์มยืนยันการรับสิทธิ์

2. นักศึกษาต้องนำสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาเพื่อใช้ในการทำสัญญายืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในวันที่มารับเครื่อง ดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ โดยนักศึกษาต้องมารับเครื่องด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้

เมื่อเลือกช่องทางการรับเครื่องโน้ตบุ๊คแบบส่งพัสดุแล้วต้องดำเนินการอย่างไร

1. สำหรับนักศึกษาที่เลือกให้จัดส่งแบบ EMS ให้นักศึกษาทำการดาวน์โหลดสัญญายืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่เว็บไซต์ https://op.mahidol.ac.th/sa/MUnotebook นำมากรอกรายละเอียดและเซ็นชื่อกำกับให้ครบถ้วน จากนั้นแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่กองกิจการนักศึกษาด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภายวันที่ 12 – 21 มกราคม 2565 โดยระบุชื่อไฟล์ รหัสนักศึกษา_ชื่อนักศึกษา.pdf (ตัวอย่าง 60XXXXX_ ชื่อนักศึกษา.pdf) หากนักศึกษาไม่ดำเนินการทำสัญญาในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ที่ได้รับ

สามารถเปลี่ยนที่อยู่ในการรับพัสดุได้หรือไม่

สามารถเปลี่ยนได้ในช่วงระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์ โดยแจ้งเข้ามายังเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาตามข้อมูลการติดต่อที่หน้าเว็บไซต์ หากผ่านช่วงเวลาการยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งได้

ข้อตกลงในการขอยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการเรียนออนไลน์

 1. นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ และสามารถคืนเครื่องได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าวหากไม่ได้ทำการใช้งานดังกล่าว โดยติดต่อมายังกองกิจการนักศึกษาเพื่อขอคืนเครื่องก่อนกำหนดได้
 2. นักศึกษาต้องดูแลคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กด้วยความระมัดระวัง ไม่ทำลาย ถอดถอนอุปกรณ์ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รวมตลอดถึงให้บำรุงรักษาซ่อมแซมตามความเหมาะสมเพื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดระยะเวลาตามสัญญายืม
 3. กรณีเกิดปัญหากับ Hardware คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ

3.1 ให้นักศึกษาทำการแจ้งซ่อมกับบริษัทผ่านทาง Call center และให้บริษัทประเมินว่ามีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือนำเครื่องมาซ่อมแบบ On-site หรือไม่

3.2 หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือต้องนำเครื่องมาให้บริษัททำการซ่อมแบบ On-site ให้นักศึกษาเข้ามากรอกแบบฟอร์มแจ้งซ่อมให้มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงวันเวลาที่นักศึกษาได้ทำการนัดกับบริษัทในการนำเครื่องเข้ามาซ่อมได้ที่เว็บไซต์ https://op.mahidol.ac.th/sa/MUnotebook

3.3 หากนักศึกษาไม่สะดวกในการนำเครื่องมาส่งซ่อมด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย สามารถส่งแบบ EMS มาให้ที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยนักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งและค่าประกันความเสียหายพัสดุในการส่งดังกล่าว

4. กรณีเกิดปัญหาขึ้นกับ Software คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก นักศึกษาสามารถแจ้งการซ่อมได้โดยตรงกับบริษัทผ่านทาง Call center เพื่อขอรับบริการ Remote Desktop ได้

5. ห้ามมิให้นักศึกษานำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปซ่อมแซมกับบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัทให้เช่า เนื่องจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ในการรับประกันจากบริษัทที่ได้ทำการเช่า

6. ห้ามมิให้นักศึกษาดัดแปลงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในทุกกรณี หรือสับเปลี่ยนโน้ตบุ๊กเครื่องอื่น หรือสับเปลี่ยนโน้ตบุ๊กกับผู้อื่นตลอดการใช้งาน รวมถึงการสับเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมโดยพลการ หากตรวจพบว่านักศึกษามีการกระทำดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น นักศึกษาต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่บริษัทให้เช่ากำหนด

7. ห้ามมิให้นักศึกษานำคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊กไปใช้หรือกระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หากตรวจพบว่านักศึกษามีการนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปใช้หรือกระทำการใดๆตามที่กล่าวไว้ข้างต้น นักศึกษาอาจถูกดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนด

8. ห้ามมิให้นักศึกษานำหรือยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนำคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊กไปใช้หรือกระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หากตรวจพบว่านักศึกษามีการนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปให้ผู้อื่นใช้หรือกระทำการใดๆตามที่กล่าวไว้ข้างต้น นักศึกษาอาจถูกดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนด

 เงื่อนไขค่าปรับในกรณีที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเกิดความชำรุดเสียหาย

นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่

 1. หากเกิดอุบัติเหตุกับตัวเครื่อง ได้แก่ ตกหล่น แตกหัก โดนน้ำ ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ยืม อันเป็นเหตุให้ตัวเครื่องเกิดความเสียหาย นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมตามราคาประเมินของบริษัท ทั้งนี้ไม่เกินมูลค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 2. หากเกิดกรณีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสูญหาย เช่น mouse, adapter, กระเป๋าใส่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, กล่องสินค้า นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่บริษัทกำหนด
 3. หากเกิดกรณีนักศึกษาทำเครื่องสูญหาย นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 4. กรณีนำเครื่องมาส่งคืนล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนดวันส่งคืน นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่บริษัทกำหนด (วันละประมาณ ๕๔ บาท)
 5. ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนื่องมาจากการขนส่ง ในขั้นตอนที่นักศึกษาส่งคืนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หากนักศึกษาทำประกันพัสดุไว้ เจ้าหน้าที่จะส่งหลักฐานการเปิดกล่องพัสดุให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปเบิกเงินค่าประกันพัสดุและนำมาชำระตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดภายใน ..๓๐.. วัน หากไม่สามารถเบิกค่าประกันได้ทันในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาต้องทำการสำรองจ่ายค่าเสียหายดังกล่าวให้กับบริษัท

กชวัณณ์ กุลเกษ (พี่หนู)

 • กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ตึก MLC มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 • 02-849-4657

 • gochawan.gul@mahidol.ac.th

ครองขวัญ บัวยอม (พี่ดิว)

 • กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ตึก MLC มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 • 02-849-4539

 • krongkwan.bua@mahidol.ac.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save