Uncategorized

24/11/2021

รับสมัครโครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565

15/11/2021

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Notebook for MU Student)

09/08/2021

06/07/2021

“ทุนฉุกเฉินกรณีนักศึกษาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว”

18/01/2021

ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

17/12/2020

คณะผู้บริหาร

26/06/2020

ทะเบียนประวัตินักศึกษา หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25/03/2019

ระบบลงทะเบียน กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

11/02/2019

ขั้นตอนการแจ้งของหาย – พบของหาย เพจ Facebook Mahidol Lost & Found