คณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ “มหิดลเกมส์” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่างๆ และตลอดจนใช้การแข่งขันดังกล่าวเป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดลไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ระบบลงทะเบียนการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน

  • การแข่งขันกอล์ฟประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก (กีฬากอล์ฟ)
  • การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก (กีฬาฟุตบอล)
  • การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลต่างๆ (กีฬาโบว์ลิ่ง)
  • การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย (กีฬาชักกะเย่อ)

ผู้ประสานงานโครงการฯ
คุณเทวัญ คงพิพัฒน์กุล (นักทรัพยากรบุคคล)  กองทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ : 0-2849-6280 โทรสาร : 0-2849-6287  อีเมล : tewon.kon@mahidol.ac.th
 คุณฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ (นักทรัพยากรบุคคล)  กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ : 0-2849-6391 โทรสาร : 0-2849-6287  อีเมล : fontip.pot@mahidol.ac.th

 คุณวารุณี ทิมบึงพร้าว (นักทรัพยากรบุคคล)  กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ : 0-2849-6286 โทรสาร : 0-2849-6287  อีเมล : warunee.tim@mahidol.ac.th (ผู้ดูแลระบบกีฬาบุคลากรม.มหิดล)

Page views: 19,161