กำหนดการต่างๆ

ดูผลการแข่งขัน

คลิปบรรยากาศ ณ ขุนเลเกมส์


ผู้ประสานงานส่วนกลาง :

  • คุณ เทวัญ คงพิพัฒน์กุล (นักทรัพยากรบุคคล) กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี  โทรศัพท์ 0-2849-6280  โทรสาร 0-2849-6287
  • คุณฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ (นักทรัพยากรบุคคล) กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ : 0-2849-6391 โทรสาร : 0-2849-6287 อีเมล : fontip.pot@mahidol.ac.th