สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์สรุปเหรียญกีฬาแต่ละประเภท) 

 

 ผู้ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประเภทกีฬาต่าง ๆ

 ผู้ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทกีฬาต่าง ๆ

ส่วนงาน

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

จำนวนเหรียญทั้งหมด

คะแนนรวม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 114 72 73 243 859
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 73 68 54 195 623
คณะทันตแพทยศาสตร์ 41 36 32 109 345
สำนักงานอธิการบดี 10 26 21 57 149
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 15 5 0 20 90
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 9 7 26 84
คณะวิทยาศาสตร์ 10 5 10 25 75
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 8 5 19 32 74
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 10 8 24 68
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 11 14 28 62
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 4 6 19 29 57
คณะเทคนิคการแพทย์ 5 5 11 21 51
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 7 3 3 13 47
วิทยาลัยนานาชาติ 4 4 10 18 42
วิทยาลัยราชสุดา 4 3 7 14 36
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 3 4 5 12 32
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 4 5 3 12 38
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 1 0 6 28
วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 3 4 10 28
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 3 3 3 9 27
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1 5 7 13 27
สถาบันโภชนาการ 3 2 1 6 22
คณะเภสัชศาสตร์ 0 4 7 11 19
คณะศิลปศาสตร์ 2 2 4 8 20
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 0 4 4 8 16
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 0 5 7 15
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1 4 0 5 17
คณะกายภาพบำบัด 1 2 2 5 13
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 0 4 0 4 12
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 1 1 2 4 10
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 1 0 2 8
บัณฑิตวิทยาลัย 1 0 3 4 8
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 0 2 1 3 7
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 0 0 4 4 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 0 4 5 9
รวม 346 315 347 3,022

**หมายเหตุ: สรุปเหรียญรางวัล (ไม่นับรวมชนิดกีฬาที่ไม่รวมคะแนน)


หลักเกณฑ์และกำหนดการแข่งขันกีฬา


กอล์ฟ

ระเบียบการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

ครอสเวิร์ด

ระเบียบการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

เซปักตะกร้อ/ ตะกร้อลอดห่วง

ระเบียบการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

เทนนิส

ระเบียบการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

เทเบิลเทนนิส

ระเบียบการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

แบดมินตัน

ระเบียบการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

สนุกเกอร์และบิลเลียด

ระเบียบการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

หมากกระดาน

ระเบียบการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

แอโรบิก

ระเบียบการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

ปาเป้า

ระเบียบการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

ข้อมูลสำหรับฝ่ายจัดการแข่งขัน