ระบบลงทะเบียนการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการแข่งขันกีฬา

ข้อมูลชนิดกีฬา /ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด-ปิด

 กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประมวลภาพพิธีเปิด

Clip พิธีเปิด

Clip พิธีปิด


Joong กัน Run

   ระเบียบการ “Joong กัน Run”
   แผนผังการแข่งขันวิ่ง Joong กัน Run

ประมวลภาพการจัดแข่งขันกีฬา

ประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”  

    รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”
   ใบสมัครเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “มหิดลเกมส์” 

ประมวลภาพถ่าย “มหิดลเกมส์”

 
 
 
 
 
ระเบียบการ  ระเบียบการ 
 
 
ระเบียบการ  ระเบียบการ  ระเบียบการ 
valley-beach

ระเบียบการ  ระเบียบการ   ระเบียบการ 
 latin-clipart-mambo-dance-7
ระเบียบการ 
parade
 

สำหรับฝ่ายจัดแข่งขัน (แบบฟอร์มต่างๆ)

ข้อมูลสำหรับฝ่ายจัดการแข่งขัน

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

(This Website Compatible With Firefox, Google Chrome)


ผู้ประสานงานส่วนกลาง
  นาย เทวัญ คงพิพัฒน์กุล  กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6280
  นางสาว ฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6391

Page views: 322