คณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ “มหิดลเกมส์” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่างๆ และตลอดจนใช้การแข่งขันดังกล่าวเป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดลไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ระบบลงทะเบียนการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน

  • การแข่งขันกอล์ฟประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก (กีฬากอล์ฟ)
  • การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก (กีฬาฟุตบอล)
  • การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลต่างๆ (กีฬาโบว์ลิ่ง)
  • การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย (กีฬาชักกะเย่อ)

ผู้ประสานงานโครงการฯ

  •    คุณสุวีเรศ วงษ์ทองดี                     Tel: 0 2849 6280           Email: suweeredh.won@mahidol.ac.th
  •    คุณพนิดา เอกธรรมสุทธิ์                 Tel : 0-2849-6391         Email : panida.ekt@mahidol.ac.th
  •    คุณวารุณี ทิมบึงพร้าว                     Tel : 0-2849-6286         Email : warunee.tim@mahidol.ac.th (ผู้ดูแลระบบกีฬาบุคลากรม.มหิดล)