ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับที่ยกเลิกแล้ว

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565  (Intranet)
   แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ.03 ปรับปรุง)
   แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04 ปรับปรุง)
  แบบคำขอตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.อ.05 ปรับปรุง)
  แบบคำขอตำแหน่งทำงวิชาการทั่วไป กรณีไม่แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.03 ปรับปรุง/1)
  แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา กรณีไม่แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.03 ปรับปรุง/2)
  แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป สำหรับอาจารย์พิเศษ (ก.พ.อ.03 ปรับปรุง/3)
  แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนโดยอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้น (มม.01)
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  |  Contribution Form for Academic Work 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03 ปรับปรุง)  [  PDF  |  DOC   ]
แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (แบบ ก.พ.อ. 04 ปรับปรุง) [  PDF  |  DOC   ]
แบบคำขอตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (แบบ ม.ม. 05)  [  PDF  |  DOC   ]
แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์พิเศษ (แบบ ม.ม. 06)  [  PDF  |  DOC   ]
แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03 ปรับปรุง : ไม่แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ) [  PDF  |  DOC   ]
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขั้นตอนการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดชื่อส่วนงานที่ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับส่วนงาน ทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อกำหนดเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นของศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562
แบบคำขอเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น  [  PDF  |  DOC   ]
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศที่ยกเลิกแล้ว

ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยกเลิก)
การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดแล้ว พ.ศ.๒๕๖๒

   เข้าสู่ระบบเพื่อเทียบเคียงสาขาวิชา

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ประกาศ ก.พ.อ.ที่ยกเลิกแล้ว

หนังสือเวียน

อื่นๆ

โครงการอบรม/ สัมมนาวิชาการ