กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนฉุกเฉิน กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงปัญหาทางการเงินของนักศึกษาที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสภาวการณ์ในปัจจุบัน ที่โลกเกิดความแปรปรวนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม หรืออัคคีภัย เป็นต้น รวมทั้งการได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวอย่างกะทันหัน เช่น บิดาหรือมารดาเสียชีวิต ภาวะว่างงานของผู้ปกครองเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น อันส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินจนอาจเป็นผลเสียหายต่อการศึกษาของนักศึกษา จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสบเหตุกรณีฉุกเฉิน

จำนวนทุนการศึกษา: เฉพาะกรณีฉุกเฉินอันเป็นกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา ทุนละ 5,000-15,000 บาท

ช่วงเวลาการรับสมัคร: ตลอดทั้งปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนฉุกเฉิน

1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และกำลังศึกษาอยู่ในระดับก่อนปริญญาตรีหรือระดับปริญญาตรี

2.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา

3.เป็นนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุกรณีฉุกเฉิน อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

3.1 เป็นนักศึกษาผู้ประสบภัยอัคคีภัยต่อที่พักอาศัยที่นักศึกษาหรือผู้ปกครองเป็นเจ้าของและพักอาศัยอยู่ประจำในปัจจุบัน

3.2 เป็นนักศึกษาผู้ประสบภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรงต่อที่พักอาศัยหรือพื้นที่ประกอบอาชีพที่ผู้ปกครองประกอบกิจการเป็นประจำในปัจจุบัน เช่น วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม หรืออัคคีภัย เป็นต้น

3.3 เป็นนักศึกษาที่ผู้ปกครองเสียชีวิตในระหว่างการศึกษา

3.4 เป็นนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัวอย่างเร่งด่วนอันส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินจนอาจเป็นผลเสียหายต่อการศึกษาของนักศึกษา เช่น ภาวะว่างงานของผู้ปกครองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เป็นต้น

ขั้นตอนการขอรับทุนฉุกเฉิน

1.ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนฉุกเฉินศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุนและหลักฐานประกอบการขอรับทุนฉุกเฉินอย่างละเอียด

2.ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฉุกเฉิน และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน โดยเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3.กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนฉุกเฉิน ผ่านทาง Google Form ได้ที่ https://bit.ly/APPLYGRANT-Emergency

4.อัปโหลดหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน โดยถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องยื่นขอรับทุนฉุกเฉินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประสบเหตุกรณีฉุกเฉิน เว้นแต่กรณีที่เหตุกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน และนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการยื่นขอรับทุนฉุกเฉินได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้นักศึกษายื่นขอรับทุนฉุกเฉินและหลักฐานการสมัคร ภายใน 60 วันนับแต่วันที่เหตุกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลง

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนฉุกเฉินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565

หลักฐานประกอบการขอรับทุนฉุกเฉิน

  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา กรณีประสบภัยอัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติ

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา กรณีผู้ปกครองเสียชีวิต หรือ ปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว

รายงานผลกระทบ

หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนฉุกเฉิน ผ่านทาง Google Form ที่นี่
https://bit.ly/APPLYGRANT-Emergency

77f5e01b-5908-4604-91b5-c90ab1738520.png

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save