กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนฉุกเฉิน กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บ้านไฟไหม้ นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

จำนวนทุนการศึกษา: เฉพาะกรณีฉุกเฉินอันเป็นกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา ทุนละ 5,000-15,000 บาท

รายละเอียดการขอทุนการศึกษา: นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด

ช่วงวันรับสมัคร: ตลอดทั้งปีการศึกษา