คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Activity Transcript

AT คืออะไร ?

AT ย่อมาจาก Activity Transcript คือ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยระบบ AT จะเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของตนได้จากเว็บไซต์ www.activity.mahidol.ac.thและเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะได้รับใบรับรองดังกล่าว เพื่อนไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าทำงาน หรืออื่นๆ เป็นต้น

ทำไมต้องมีระบบ AT?
 • เพราะ AT มีการรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเป็นระบบและ จัดเก็บไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้น นักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองออนไลน์ได้
 • เนื่องจากองค์กร และ บริษัทหลายๆแห่ง ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ดังนั้น AT สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้
 • มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามาวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
เรียน online ได้รับใบ certificate แล้วต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม (AT)

นักศึกษาไม่ต้องทำอะไรค่ะ ถ้าได้ใบ certificate แล้ว ระบบจะนำชื่อนักศึกษาเข้าในระบบฯ

และจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมตามที่กำหนดของแต่ละบทเรียน ซึ่งจะมีการนำเข้าข้อมูลทุกสิ้นเดือนค่ะ

เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่ชั่วโมงกิจกรรมไม่เข้าในระบบทำยังไง

สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ Facebook: Mahidol Activity Transcript
โดย แจ้งรหัสนักศึกษาพร้อมภาพการเข้าร่วมกิจกรรม

ห้องออกกำลังกายที่ MLC

ห้องออกกำลังกายที่ MLC เปิดทำการเวลาไหนบ้าง ?
 • เปิดทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00 – 21.00 น.
 •  ปิดทำการ เสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกายที่ถูกวิธีหรือไม่ ?

จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกาย ในทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 17.00 – 21.00 น

ใครสามารถใช้บริการห้องออกำลังกายที่ MLC ได้บ้าง ?

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งระดับปริญาตรี ปริญญาโท – เอก และ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนในการเข้าใช้บริการห้องออกกำลังกายที่ MLC ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีบัตรนักศึกษา Smart Card ของ SCB สามารถใช้บัตร สแกน เข้า -ออกเพื่อใช้บริการได้เลย
 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ป.โท – เอก ) นักศึกษาปริญญาตรี ที่ไม่ได้ใช้บัตรSmart Card และ บุคลากร ให้ติดต่อเพื่อขอบันทึกลายนิ้วมือ (เพื่อสแกนเข้า-ออกห้องออกกำลังกาย) ได้ที่งานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันและเวลาราชการ โดยนำบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวบุคลากรมาเพื่อยืนยันและบันทึกข้อมูลเข้าระบบด้วย

จิตอาสามหิดล

จะสามารถหาข้อมูลกิจกรรมด้านจิตอาสาได้ที่ไหน ?

สามารถหาข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/MahidolVolunteerNetwork/ หรือ

ติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนานักศึกษา กองกิจารนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โทรศัพท์ 0-2849-4657

ถ้านักศึกษาออกไปทำกิจกรรมด้านจิตอาสากับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถนำชั่วโมงการทำกิจกรรมมาขอรับชั่วโมงด้านจิตอาสากับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปประกอบการขอยื่นกู้ทุน กยศ ได้หรือไม่ ?

นักศึกษาที่ออกไปทำกิจกรรมด้านจิตอาสากับหน่วยงานภายนอกสามารถยื่นขอชั่วโมงกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้โดยนักศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้

 1. เข้าไปดาว์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ได้ทางเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษาทางhttps://op.mahidol.ac.th/sa/wp-content/uploads/2020/documents/scholarship/20200303_3.pdf
 2. นำแบบฟอร์มให้ผู้จัดโครงการ/กิจกรรม/หรือผู้เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาที่นักศึกษาเข้าไปทำหรือเข้าไปร่วม เป็นผู้ลงนามรับรอง
 3. กรณีที่นักศึกษามีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ เช่น เกียรติบตัร/ใบรับรอง ให้ถ่ายสำเนาหลกัฐานมาประกอบแบบฟอร์ม (ไม่ตอ้งลงลายมือ ชื่อ-สกุลในช่องผู้รับผิดชอบโครงการ)
 4. วิธีการนับจำนวนชั่วโมงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับของมหาวิทยาลัย เช่น เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง (ไม่นับชั่วโมงเวลาพัก เวลาเดินทางและไม่นับเศษชั่วโมง)

องค์กรนักศึกษา

สภานักศึกษากับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีหน้าที่อะไร ทำงานต่างกันอย่างไร ?

สภานักศึกษา มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงการพิทักษ์รักษาสิทธิ์ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลพึงได้รับ และเป็นกระบอกเสียงส่งต่อเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากนักศึกษา เพื่อแจ้งไปยังผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยต่อไป  และ สโมสรนักศึกษา มีหน้าที่หลักในการดำเนินกิจกรรมส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ (รักน้อง), เบิกฟ้ากิจกรรม, รับน้องประชุมเชียร์ ฯลฯ และยังมีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมนักศึกษาในสังกัดสโมสรนักศึกษา

ห้องสภานักศึกษา ห้องสโมสรนักศึกษา และห้องชมรมต่างๆ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) สามารถใช้ได้ถึงกี่โมง และสามารถขอใช้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันได้หรือไม่ ?

ห้องสภานักศึกษา ห้องสโมสรนักศึกษา และห้องชมรมต่างๆ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) นักศึกษาเข้าใช้ได้ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 06.00- 22.00 น. ทั้งนี้ นักศึกษาไม่สามารถให้ใช้ห้องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันได้ เนื่องจากมาตรการของมหาวิทยาลัยจะคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ แต่หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องใช้ห้องเกินเวลาเนื่องจากเป็นช่วงการเตรียมจัดกิกจกรรม ก็สามารถทำหนังสือขออนุญาตใช้ห้องเกินเวลาพร้อมแจ้งเหตุผลความจำเป็น ยื่นหนังสือที่กองกิจการนักศึกษ เพื่อเสนอไปยังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป

การขอใช้สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ของสโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน จะต้องส่งหนังสือขอใช้สถานที่ผ่านกองกิจการนักศึกษาหรือไม่ ?

การขอใช้สถานที่ของสโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน ไม่ต้องยื่นหนังสือขอใช้สถานที่ผ่านที่กองกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ สโมสรนักศึกษาระดับส่วนงานสามารถติดต่อเจ้าของสถานที่ได้โดยตรง การขอใช้สถานที่ต่างๆ ของสโมสรนักศึกษาระดับส่วนงาน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานของตน คือ คณบดี หรือรองคณบดีผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลกำกับงานด้านกิจการนักศึกษาของส่วนงานนั้น ๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save