คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดรับสมัครถึงเมื่อไหร่

ตามประกาศสมาคมศิษย์เก่าฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2108-5330-1 /FB : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพิ่งเข้าใหม่ สามารถใช้เกรด ม.ปลายแนบได้หรือไม่

สามารถใช้เกรดม.ปลายแนบได้

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พึ่งเข้าใหม่ สามารถให้อาจารย์ประจำชั้นมัธยมปลายลงนามรับรองเอกสารขอทุนได้หรือไม่

สามารถให้อาจารย์ประจำชั้นมัธยมปลายลงนามรับรองได้

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เอกสารทุนสามารถให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองเอกสาร แทนคณบดีส่วนงานได้หรือไม่

ได้

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เอกสารทุนนักศึกษาต้องส่งที่ใด

ส่งผ่านกิจการนักศึกษาคณะต้นสังกัดรวบรวมส่งให้สมาคมศิษย์เก่าม.มหิดล หรือนักศึกษาสามารถส่งได้ คุณศิริลักษณ์ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสถานะภาพสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดล ไม่แน่ใจว่าว่าเป็น สมาชิกไหม

ขอให้ติดต่อโดยตรงที่ โทรศัพท์ 0-2108-5330-1 /FB : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดล

ขอให้ติดต่อโดยตรงที่ โทรศัพท์ 0-2108-5330-1 /FB : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

การติดต่อขอส่วนลดจาก ร.พ. (ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกสมาคม )

สามารถแสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ากับสถานที่ๆขอใช้บริการที่ระบุไว้ในสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคม หากมีข้อสงสัยติดต่อโดยตรงที่ โทรศัพท์ 0-2108-5330-1 /FB : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

การเข้าระบบ intranet เพื่ออ่านวารสารงานวิจัยต่างประเทศ

ขอแนะนำให้ walk in ที่หอสมุดและคลังความรู้

การตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าจากฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ขอให้ติดต่อที่หน่วยศิษย์สัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลผ่านทางอีเมล mahidolalumni@mahidol.ac.th

เว็บไซต์ https://alumni.mahidol.ac.th/ เข้าไม่ได้

ขอให้ส่งรายละเอียดอาการที่พบเจอมาที่หน่วยศิษย์สัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลผ่านทางอีเมล mahidolalumni@mahidol.ac.th

เป็นศิษย์เก่าขอทรานสคริปได้ไหม ถ้าได้ขอได้ที่ใด

ได้ ระดับปริญญาตรีที่ one stop service ชั้น 1 อาคาร MLC ระดับปริญญาโทขึ้นไปติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เอกสารเชิญประชุมที่ได้รับขาดแบบตอบรับหรือรายชื่อคณะกรรมการหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานสร้างความผูกพันศิษย์เก่าม.มหิดล

สารบรรณของกองกิจฯได้แนบเอกสารแยกไฟล์ เพื่อสะดวกต่อการดาวน์โหลด ทั้งนี้อาจต้องให้สารบรรณส่วนงานเช็คอีกครั้ง หากไม่พบทางฝ่ายเลขาจะส่งให้อีกครั้ง (ขอชื่อ เบอร์โทรศัพท์และE-mail) เพื่อจัดส่งเอกสารและโทรแจ้งเมื่อส่งเอกสารให้เรียบร้อยแล้ว

เรื่องการจัดโครงการ Mahidol Alumni Engagement เอกสารเชิญส่วนงานยังไม่ได้รับ

1. ขอทราบชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
2. แจ้งส่วนงานขอเช็คกับธุรการว่าดำเนินการไปเมื่อใด เพื่อแจ้งกลับภายหลัง