31/03/2020

ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

26/03/2020

แนวทางการขอรับเงินสนับสนุนสำหรับนักศึกษา ที่ไม่ได้ร่วมทำประกัน COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัยจัดทำให้

26/03/2020

Mahidol University is offering COVID-19 insurances for all students.

17/03/2020

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามาารถมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้

16/03/2020

แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปโดยไม่มีกำหนด

16/03/2020

12 คำแนะนำสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปฏิบัติตนระหว่างมหาวิทยาลัยระงับการเรียนการสอน

16/03/2020

คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการระงับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)

10/03/2020

ช่องทางการติดตามข่าวสารกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

02/03/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา