ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563
05/08/2020
Due to electrical system upgrade in the MLC Sports Center (Fitness room, Teble tennis room and Squash room on the 3rd floor, Mahidol Learning Center: MLC)
21/09/2020

ยื่นคำร้องขอเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) รอบที่ 2 เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 เท่านั้น

กองกิจการนักศึกษา เปิดให้นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2562
ยื่นคำร้องขอเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) รอบที่2

สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 และไม่ได้ทำการขอเอกสารในรอบแรก (เท่านั้น)

สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/caQ4mCh2CSKXtKxU6
ภายในวันที่ 3-16 สิงหาคม 2563 
โดยนักศึกษาสามารถรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 63 เป็นต้นไป ณ คณะต้นสังกัดของตนเอง