หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214

e-mail : mahidol.dss@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/DSS.Mahidol.Page

สถานที่ตั้ง : ห้องจิตอาสามหิดล ชั้น1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

การยื่นขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คุณสมบัติของนักศึกษาพิการ

 1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 2. ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี (ปริญญาใบแรก) และห้ามย้ายสาขาวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าสองครั้ง
 3. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน
 4. กรณีที่นักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกันตั้งแต่สองสถาบันขึ้นไปให้สถาบันที่ขอรับการอุดหนุนต่อสำนักงานก่อน มีสิทธิได้รับการอุดหนุนเพียงแห่งเดียว

อัตราค่าใช้จ่ายที่ให้การอุดหนุน

              ขอบเขตอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอุดหนุน ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในทำนองเดียวกับค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ตามรายการที่ปรากฏในระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในทุกหลักสูตรของปีการศึกษา ตามจ่ายจริงกับนักศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

กลุ่มสาขา อัตราค่าใช้จ่าย

บาท/ราย/ปี

1. สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

1.1 สาขาที่คาดแคลนและ หรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่

บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ธุรกิจอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการ และธุรกิจการบิน

1.2 สาขาอื่นๆ นอกเหนือ 1.1

60,000

50,000

2. ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000
3. วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000
4. เกษตรศาสตร์ 70,000
5. สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 90,000
6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 200,000

ขั้นตอนการขอยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการผ่านส่วนงานที่สังกัด ตามปฏิทินการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
1. ประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาทางระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS)

ไปยังทุกคณะ

สิงหาคม มกราคม เมษายน
2. คณะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานแนบของนักศึกษาพิการที่มีความประสงค์ขอยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา มายังหน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  

กันยายน

กุมภาพันธ์  

 

พฤษภาคม

3.กองกิจรวบรวมเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐานจากคณะ พร้อมจัดทำหนังสือขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯ

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับ

อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตุลาคม มีนาคม  

 

มิถุนายน

4. แจ้งการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา

– ดำเนินการขออนุมัติรับเงินและอนุมัติให้โอนเงิน

ธันวาคม เมษายน กันยายน
5. กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับนักศึกษา

มกราคม พฤษภาคม ตุลาคม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save