ทุนการศึกษามหิดล
รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
05/01/2021
20210120_mudorm
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา (หอพักนักศึกษา บ้านมหิดล)
20/01/2021

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ทุนมหิดล
MUscholarship2021

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ฝั่งตะวันออก

เนื่องจากมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพร/  สุราษฎร์ธานี/ นครศรีธรรมราช/ ประจวบคีรีขันธ์/ พัทลุง/ สงขลา/ ปัตตานี/ ยะลา และนราธิวาส ช่วงตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2564 นั้น

นักศึกษาสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ฝั่งตะวันออก วงเงินทุนละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของนักศึกษาในเบื้องต้น

วิธีการสมัคร

  1. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนฯ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ดาวน์โหลดใบสมัครฯ  กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน แล้วส่งใบสมัครฯ โดยตรงไปที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

กรณี ส่งทางไปรษณีย์ให้เขียน (วงเล็บมุมซอง) “ใบสมัครขอรับทุนฯ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ฝั่งตะวันออก”

  1. ยืนยันการส่งใบสมัคร  :  ผ่าน Google Forms ได้ที่ http://bitly.ws/b7NT
    หรือ  20210114_muscholarshipqr

หมดเขตรับใบสมัครฯ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องทุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ฝั่งตะวันออก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:  โทรศัพท์ 02-849-4512

อีเมล :  Chitranuch.san@mahidol.ac.th