โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยมหิดล
10/07/2020
โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ
10/07/2020

โครงการพัฒนานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่  (Entrepreneurship Training for Student with Disability)

โครงการความร่วมมือระหว่าง : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล อันได้แก่ กองกิจการนักศึกษา, วิทยาลัยราชสุดา , ศูนย์ฝึกปฏิบัติการการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ,กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อันได้แก่ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล , บริษัทกล่องดินสอ

เพื่อสร้างโอกาสการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักศึกษาพิการ ผ่านโปรแกรมต่างๆ ดังนี้

  • โปรแกรมการฝึกงานจริงกับภาคอุตสาหกรรม (Internship Program with the Industry) โดยในระยะทดลองนี้จะเน้นการฝึกงานการโรงแรม (เป็นหลัก) และงานด้านองค์กร (Corporate)
  • โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระ (Self-Employment Program) โดยในระยะทดลองนี้จะเน้นการฝึกทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระ (Graphic Design)
  • การทำงานกับทีมงานมืออาชีพ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนทักษะความสามารถ เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมการทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมการทำงาน
  • โปรแกรมอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับผู้พิการ เช่น สิทธิในการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ รวมไปถึงแนวทางการลงทุนเพื่อนำไปต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบการ