News

16/06/2021
DSS_banner

โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ ครั้งที่ 5

10/07/2020

โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ

10/07/2020

โครงการพัฒนานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่  (Entrepreneurship Training for Student with Disability)

10/07/2020

โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยมหิดล

10/07/2020

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป : เรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ

10/07/2020

โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อนักเรียนพิการสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล

10/07/2020

งานพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสื่อเพื่อคนพิการ

11/12/2019

งานเสวนา เรื่อง”การจัดสภาพแวดล้อมอย่างเป็นมิตรเพื่อการศึกษาแห่งชนทั้งมวล”

11/12/2019

รับสมัครจิตอาสา แปลคู่มือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น