โครงการพัฒนานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่  (Entrepreneurship Training for Student with Disability)
10/07/2020
DSS_banner
โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ ครั้งที่ 5
16/06/2021

โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ

จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้มีอัตลักษณ์มุ่งผลเพื่อผู้อื่น (Altruism) ตามค่านิยมของมหาวิทยาลัย ซึ่งงานอาสาสมัครเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือผู้อื่น เช่น กิจกรรมจิตอาสามหิดลร่วมกับผู้บริหารทาสีที่จอดรถคนพิการให้กับพื้นที่จอดรถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย กิจกรรมผลิตสื่อสำหรับคนพิการทางการเห็น กิจกรรมสำรวจสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับคนพิการ และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างสังคมมหาวิทยาลัยที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้