โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป : เรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ
10/07/2020
โครงการพัฒนานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่  (Entrepreneurship Training for Student with Disability)
10/07/2020

โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้คนพิการได้รับโอกาสและความช่วยเหลือทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยมีหน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ (Disability Support Service : DSS) ภายใต้งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สังกัดกองกิจการนักศึกษา ให้บริการนักศึกษาพิการ และเป็นหน่วยประสานงานกับคณาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆที่มีนักศึกษาพิการศึกษาอยู่ ซึ่งคณาจารย์ และบุคลากรส่วนงานทุกท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยมหิดล

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างส่วนงานที่ให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดบริการทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาพิการให้แก่คณาจารย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ จึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน การให้บริการกับนักศึกษาพิการต่อไป