โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อนักเรียนพิการสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล
10/07/2020
โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยมหิดล
10/07/2020

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป : เรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ

โครงการจัดขึ้น ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างบูรณาการ (Inclusive Society) ระหว่างนักศึกษาพิการ นักศึกษาทั่วไป และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในกิจกรรมได้จัดให้นักศึกษาพิการทางการเห็น พิการทางการได้ยิน นักศึกษาทั่วไปรวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันสร้างฝายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ