งานพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสื่อเพื่อคนพิการ
10/07/2020
โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป : เรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ
10/07/2020

โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อนักเรียนพิการสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนพิการในระดับมัธยมศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา การให้บริการของหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนเฉพาะทางความพิการ และโรงเรียนเรียนร่วมต่างๆ