โครงการปี้หื้อน้อง: ชมรมชาวเหนือเยือนถิ่น ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า สืบสานวัฒนธรรมเมืองล้านนา อาสาแต้มสีเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเหนือ
26/05/2020
ชาวใต้เยือนถิ่นเมืองเอก ภาคตะวันออก ศึกษาวัฒนธรรมชาวเล เรียนรู้สู่แดนใต้
26/05/2020

เรียนรู้วัฒนธรรม งามล้ำถิ่นอีสานไทย ณ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

เรียนรู้วัฒนธรรม งามล้ำถิ่นอีสานไทย ณ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากภาคอีสานมีวัฒนธรรม จารีต ประเพณีที่หลากหลาย ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและมีความงดงาม ควรค่าแก่การเผยแพร่และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีและวิถีชีวิตของภาคอีสานให้กับนักศึกษาที่สนใจ โดยเป็นการเรียนรู้จากชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่งดงามและควรค่าแก่การอนุรักษ์

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ

6 – 10 มกราคม 2563

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย

1.โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี

2.ชุมชนบ้านกุดเชียงมี

3.ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอีสาน

2.เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอีสาน

3.เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นและฝึกการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม

โรงเรียนและชุมชนบ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

79 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม

เกิดความตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอีสาน ทำให้เกิดแนวทางที่จะอนุรักษ์และสืบทอดให้กับคนรุ่นต่อไป รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับชุมชน

Web link เอกสารแนบ/รายงานข้อมูลเพิ่มเติม

รูปภาพประกอบ

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3, 11, 16