เรียนรู้วัฒนธรรม งามล้ำถิ่นอีสานไทย ณ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี
26/05/2020

ชาวใต้เยือนถิ่นเมืองเอก ภาคตะวันออก ศึกษาวัฒนธรรมชาวเล เรียนรู้สู่แดนใต้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ชาวใต้เยือนถิ่นเมืองเอก ภาคตะวันออก ศึกษาวัฒนธรรมชาวเล เรียนรู้สู่แดนใต้

ที่มาและความสำคัญ

ชมรมชาวใต้ได้ตระหนักในการเรียนรู้และการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมระหว่างภาคเข้าด้วยกัน ดังนั้นชมรมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของภาคตะวันออก แล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักศึกษาผู้เข้าร่วม

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ

22 – 26 ธันวาคม 2562

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ

ชุมชนริมทะเล จังหวัดชลบุรีและระยอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย

1.ชุมชนริมชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีและระยอง

2.ชมรมชาวใต้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการความรู้สู่ภาคใต้

2.เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน

3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและสังคม

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของภาคตะวันออก เพื่อที่จะนำไปบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม

ชุมชนริมทะเล จังหวัดชลบุรีและระยอง

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

110 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม

1.นักศึกษาได้เรียนรู้การบูรณาวัฒนธรรมที่แตกต่างร่วมกัน

2.นำแผนการบูรณาการมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้นได้

3.เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับชุมชน

Web link เอกสารแนบ/รายงานข้อมูลเพิ่มเติม

รูปภาพประกอบ

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3, 11, 16