เชียงใหม่จ๋า โรฯ มาเยือน สร้างเฮือนเพาะชำ
26/05/2020
เรียนรู้วัฒนธรรม งามล้ำถิ่นอีสานไทย ณ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี
26/05/2020

โครงการปี้หื้อน้อง: ชมรมชาวเหนือเยือนถิ่น ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า สืบสานวัฒนธรรมเมืองล้านนา อาสาแต้มสีเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเหนือ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

โครงการปี้หื้อน้อง: ชมรมชาวเหนือเยือนถิ่น ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า สืบสานวัฒนธรรมเมืองล้านนา อาสาแต้มสีเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเหนือ

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องด้วยปัจจุบันวัฒนธรรมชาวต่างชาติเข้ามาแทรกแซงวิถีชีวิตของคนไทย ทำให้มีผลต่อนักศึกษา หลงลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ดังนั้น การจัดโครงการนี้เป็นการศึกษาและแลกเปลี่ยนวิถีชีวิต วัฒนธรรมร่วมกันชุมชนในภาคเหนืออย่างแท้จริง รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างทักษะการทำงานระหว่างนักศึกษาร่วมกับชุมชน

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ

5 – 11 มกราคม 2563

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ

โรงเรียนบ้านขุนกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย

1.โรงเรียนบ้านขุนกลาง

2.ชุมชนบ้านขุนกลาง

3.ชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

2.เพื่อให้เกิดการวางแผนการทำงาน การมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคีในระหว่างการทำงานร่วมกัน

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและเพื่อนๆ ในชมรมในสนิทสนมกันมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม

โรงเรียนและชุมชนบ้านขุนกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

89 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม

1.ทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา และชุมชน

2.เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากชุมชนสู่นักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์และเสนอแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนได้

Web link เอกสารแนบ/รายงานข้อมูลเพิ่มเติม

รูปภาพประกอบ

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3, 11, 16