ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดวังพลับใต้ จ.สุพรรณบุรี
26/05/2020
โครงการปี้หื้อน้อง: ชมรมชาวเหนือเยือนถิ่น ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า สืบสานวัฒนธรรมเมืองล้านนา อาสาแต้มสีเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเหนือ
26/05/2020

เชียงใหม่จ๋า โรฯ มาเยือน สร้างเฮือนเพาะชำ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

เชียงใหม่จ๋า โรฯ มาเยือน สร้างเฮือนเพาะชำ

ที่มาและความสำคัญ

ชมรมโรตาแรคท์ เป็นชมรมที่เน้นการทำจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน รวมถึงเน้นการพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม โดยเริ่มต้นการสร้างเรือนเพาะชำ เนื่องด้วยโรงเรียนขาดแคลนบงบประมาณ แรงงาน และการปรับปรุง จึงเป็นที่มาของโครงการในการสร้างเรือนเพาะชำดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ

3 – 12 มกราคม 2563

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ

โรงเรียนบ้านสันต้นเปา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย

1.โรงเรียนบ้านสันต้นเปา

2.ชุมชนบ้านสันต้นเปา

3.ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อบำเพ็ญประโยชน์โดยการสร้างเรียนเพาะชำให้เป็นสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียน

2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับบุคคลในชุมชน

3.เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เอกลักษณ์และความเป็นอยู่ของชุมชม เพื่อต่อยอดและสร้างการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมการสร้างเรือนเพาะชำ กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนรวมไปถึงการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม

โรงเรียนและชุมชนบ้านสันต้นเปา

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

88 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม

1.เกิดสร้างเรียนเพาะชำให้เป็นสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียน

2.นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน

3.ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันที่ททำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Web link เอกสารแนบ/รายงานข้อมูลเพิ่มเติม

รูปภาพประกอบ

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3, 11, 16