ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 1 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม
26/05/2020
เชียงใหม่จ๋า โรฯ มาเยือน สร้างเฮือนเพาะชำ
26/05/2020

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดวังพลับใต้ จ.สุพรรณบุรี

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดวังพลับใต้ จ.สุพรรณบุรี

ที่มาและความสำคัญ

โรงเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชุมชนและสังคมเกิดการพัฒนา รวมไปถึงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ จากการสำรวจพบว่า โรงเรียนวัดวังพลับใต้ ยังมีความขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน สถานที่ และบุคลากร ดังนั้นทางชมรมชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวมกันทำกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาและทำการศึกษารวมไปถึงการเรียนรู้วิถีชึวิตของชุมชน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนวัดวังพลับใต้ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย

1.โรงเรียนวัดวังพลับใต้

2.ชุมชนวัดวังพลับใต้

3.ชมรมชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชุมชน

2.เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

3.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตและสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชุมชน

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับเยาวชนและชุมชน ผ่านกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม โรงเรียนและชุมชนวัดวังพลับใต้
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 81 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม

1.เกิดพื้นที่การเรียนรู้ภายในโรงเรียนร่วมกับชุมชนโดยรอบ

2.ทักษะการทำงาน มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

3.เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

Web link เอกสารแนบ/รายงานข้อมูลเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3, 11, 16