โรฯ สร้างศิลป์ เยือนถิ่นบางระจัน ณ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
26/05/2020
ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดวังพลับใต้ จ.สุพรรณบุรี
26/05/2020

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 1 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 1 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม
ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ จากการสำรวจพบว่า โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล ยังต้องการความช่วยเหลือ เช่น การทำ BBL หรือสื่อที่ให้ความรู้ต่างๆ เพื่อที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 27 ตุลาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย

1.โรงเรียนวัดสุวรรณาราม

2.ชมชุนวัดสุวรรณาราม

3.ชมรมชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม เพื่อปลูกจิตสำนึกจิตสาธารณะและเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม นักเรียนและโรงเรียนวัดสุวรรณาราม อำตบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนัดถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น รวมถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนานักเรียนในท้องถิ่น
Web link เอกสารแนบ/รายงานข้อมูลเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 3, 11, 16