ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 1 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม
26/05/2020

โรฯ สร้างศิลป์ เยือนถิ่นบางระจัน ณ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

โรฯ สร้างศิลป์ เยือนถิ่นบางระจัน

ณ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ที่มาและความสำคัญ ชมรมโรตาแรคท์ เป็นชมรมที่เน้นการทำจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน รวมถึงเน้นการพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม จากการสำรวจพื้นที่ของนักศึกษาพบว่าโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ต้องการทำ Brain-based learning เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้กับนักเรียน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 4 – 6 ตุลาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย

1.โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์

2.ชุมชนวัดตลาดโพธิ์

3.นักศึกษาชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการสร้าง Brain-based learning ให้กับโรงเรียน

2.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชน รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของความสามัคคีของคนในชุมชน

3.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงเอกลักษณ์และสานต่อเป้าหมายที่ดีของชมรม

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ กิจกรรมการทำ Brain-based learning ทาสีล้อยาง และตีเส้นสนามกีฬา ณ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม

1.โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์

2.ชุมชนวัดตลาดโพธิ์

3.นักศึกษาชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 102 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม

1.นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น

2.การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์วิถีชาวบ้าน

Web link เอกสารแนบ/รายงานข้อมูลเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 3, 11, 16