ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

การยื่นแผนงานที่เข้าข่ายสามารถยื่นขอทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (Re – submit)  

* กรุณาจัดส่งเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.*

จดหมายแจ้งเวียน
•   หนังสือที่ อว 78.016/ล 80 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน เรื่อง การยื่นแผนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการประเมินคุณภาพระดับ 4 – 5 ดาว (Re – submit) ที่แผนงานมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. นโยบายยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570
2. รายชื่อ Platform, Program และแผนงานสำคัญ (Flagship)
3. แบบฟอร์มสำหรับระบุข้อมูล Platform, Program และแผนงานสำคัญ (Flagship) รายแผนงาน (แบบฟอร์ม MU63)
4. แบบฟอร์มสรุปรายชื่อแผนงานที่ประสงค์ Re – submit งบประมาณปี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
•   นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565
•   Timeline งบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย สกสว. (Update 7 พ.ย. 2562)
•   แนวทางการปรับข้อเสนอแผนงานและโครงการภายใต้แผนงาน สำหรับ Re – submit งบประมาณประจำปี 2563

การจัดเตรียมเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563
ข้อมูลทั่วไป
     … วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก … บูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล; วช.
     วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก: บูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ โดย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์; สวทน.
     ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง; วช.
     ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 โดย ดร.สิริพร พิทยโสภณ; สวทน.
•   แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
•   (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
•   การจัดทำคำเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

การเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2563

จดหมายแจ้งเวียน เรื่อง การเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2563 (ฉบับที่ 3)
•   หนังสือที่อ้างถึง ศธ 0517.016/ว3206 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบเสนอแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมายที่ 1 – 3) (เป้าหมายที่ 4)
2. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 – 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
3. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
4. แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ (สำหรับโครงการชุด) ประจำปีงบประมาณ 2563
5. แบบฟอร์มมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. เอกสารชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข (เอกสารหมายเลข 1)
7. ตัวอย่างหน้าปก (เอกสารหมายเลข 2)
8. แนวทางการกรอกแบบฟอร์ม Full Proposal

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)
การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ Full Proposal) สำหรับนักวิจัย (ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ/หัวหน้าโครงการ)

คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal
•   แบบเสนอแผนบูรณาการ ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
•   แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ ประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 1 2 และ 3)
•   แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ ประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับเป้าหมายที่ 4)
•   แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ แผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัย (แบบ บช-3)
•   เป้าหมายที่ 1
•   เป้าหมายที่ 2
•   เป้าหมายที่ 3
•   เป้าหมายที่ 4

จดหมายแจ้งเวียน เรื่อง การเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2563 (ฉบับที่ 2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มแบบสรุปโครงการ (แบบสรุป CP01/2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กันยายน 2561]
2. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal: แบบ CP02/2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ปรับปรุง ณ วันที่ 12 กันยายน 2561]
3. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ Spearhead ด้านเศรษฐกิจ
4. แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัย (แบบ บช-3) [เป้าหมายที่ 1] [เป้าหมายที่ 2]
5. ปฏิทินการทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงาน

•   คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Technology Readiness Level (TRL: 1 – 9)
•   คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Societal Readiness Level (SRL: 1 – 9)

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)
การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Prosal)) เฉพาะเป้าหมายยุทธศษสตร์ที่ 1 และ 2) สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน

    จัดการอย่างไรให้ได้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 โดย สุนันทา สมพงษ์

ผู้ประสานงาน การตั้งเงินงบประมาณปี 2563 
  0 2849 6157 (วรพรรณ)
  0 2849 6248 (สิทธิพร)
  0 2849 6242 (สุปรานี)