01/11/2022

ม.มหิดลใช้ AI ช่วยแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วย COVID-19 ปอดติดเชื้อ

01/11/2022

ม.มหิดล เตรียมเปิด “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต” ติดจรวดสู่โลกอนาคต

01/11/2022

ม.มหิดล เสริมแรงขับเคลื่อนสู่สังคมสร้างสรรค์ ด้วยพลังเครือข่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว

01/11/2022

ม.มหิดล มอบความหวังประชากรโลก ช่วยกลุ่มเสี่ยงวัย 1-9 ปีรอดพ้นไวรัสไข้เลือดออกเดงกี่