ม.มหิดล เสริมแรงขับเคลื่อนสู่สังคมสร้างสรรค์ ด้วยพลังเครือข่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว
01/11/2022
ม.มหิดลใช้ AI ช่วยแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วย COVID-19 ปอดติดเชื้อ
01/11/2022

ม.มหิดล เตรียมเปิด “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต” ติดจรวดสู่โลกอนาคต

เมื่อวิกฤติ COVID-19 เข้ามาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป จนปัจจุบันไม่ใช่แค่ “New Normal” แต่ยกระดับเป็น “Next Normal”

ถึงเวลาบอกลาการเรียนในระบบเดิมเพื่อรอรับดีกรีไปสมัครงาน เมื่อโลกยุคใหม่ย้ายที่ทำการส่วนใหญ่ไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกลายเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกยุค “Next Normal” ตุลาคม 2565 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมเปิด “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต” (Center for Life-Intergrated Learning)

ซึ่งเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานพัฒนาบทเรียนออนไลน์นานาชาติ ISO/IEC 40180:2017

โดยพันธกิจของ “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต” ที่จัดตั้งขึ้นนี้ มุ่งวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นของโลกยุคใหม่ แล้วทำวิจัย ก่อนนำบทสรุปมาสร้างเป็นรายวิชา สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกในยุค “Next Normal” ให้ได้มากที่สุด

พบกับ 12 รายวิชาออนไลน์เปิดใหม่ทาง MUx ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะที่จำเป็นในโลกยุค “Next Normal” สำหรับผู้สนใจทั่วไป อาทิ “สมุนไพรในชีวิตประจำวัน” “การดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล” และ “พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค”

ทักษะเพื่อการอยู่รอดในโลกยุคใหม่ อาทิ “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน” “เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมอาชญากร” และ “ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน”

รวมทั้งทักษะเฉพาะด้าน สำหรับผู้สนใจศึกษา “ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา”  “กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์” และ “มหกายวิภาคสำหรับนักกิจกรรมบำบัด”

ตลอดจนทักษะที่โลกยุคใหม่ใฝ่หา อาทิ “การประกอบธุรกิจเมล่อน” “สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจดิจิทัล” และ “เจาะลึก Excel (Vlookup, Pivot, If) สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่”

จุดดึงดูดผู้เรียน นอกจากการสร้างสรรค์รายวิชาที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ แต่ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถสะสมเครดิตออนไลน์ไว้เทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ในวันข้างหน้า

“ต่อไปเราจะได้เห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสะสมเครดิตไว้เทียบโอนเมื่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล จนสามารถจบ coursework ได้ก่อนใคร และมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ รวมทั้งโอกาสที่จะได้ออกไปฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์จริงมาเป็นทักษะเพิ่มพูนชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า” รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ กล่าว

โลกยุค “Next Normal” ไม่ใช่โลกที่อยู่ประตูถัดไป รอเวลาให้ใครๆ เปิดออกสู่โลกกว้าง แต่คือโลกทั้งใบที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ แต่ยังรวมถึงผู้สูงวัยที่ไม่ปล่อยให้ชีวิตในแต่วันผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์

ความได้เปรียบอยู่ที่ผู้เรียนจะสามารถไขว่คว้าหาความรู้และทักษะจากโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดนี้จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อติดจรวดเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งอนาคตได้มากน้อยเพียงใด

ติดตามลงทะเบียนรายวิชาออนไลน์ท้าทายโลกอนาคตได้ที่ https://mux.mahidol.ac.th พร้อมติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
ออกแบบแบนเนอร์โดย วรรณภา อินทรประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

ให้คะแนน
PR
PR