03/11/2022

ม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรมเส้นใยสับปะรดบำบัดน้ำเสียจากโรงงานช่วยโลกพ้นวิกฤติมลพิษ

03/11/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์ “ห้องสมุดดิจิทัลอัจฉริยะ” (Smart Digital Library) ปรับโฉมสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันแบบไร้ขีดจำกัด รองรับชีวิตวิถีใหม่

03/11/2022

ม.มหิดล จัดทำคู่มือ “พลเมืองช่างคิด: การสืบสอบเชิงปรัชญากับพลเมืองประชาธิปไตย” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “อยู่อย่างเข้าใจและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”

03/11/2022

ม.มหิดล ยกระดับมาตรฐานกายภาพบำบัด เตรียม”benchmark” เพื่อไปสู่ระดับเอเชีย