21/12/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์ “MALI” สื่อช่วยสอนกายวิภาคศาสตร์และกิจกรรมบำบัดสำหรับนศ.กายภาพบำบัดเสริมจริยธรรม

20/12/2022

ม.มหิดล พร้อมมุ่งสู่มาตรฐานโลกพัฒนาศักยภาพตรวจสารต้องห้ามนักกีฬา ควบคู่งานวิจัย

20/12/2022

ม.มหิดล เสริมทักษะสู่การเป็นสตาร์ทอัพระดับโลกอย่างยั่งยืน

20/12/2022

ม.มหิดล หนุนองค์กรให้สามารถประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิศวกรรมซอฟต์แวร์