ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือเวียน ปี 2565

วันที่ลงประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน ปี 2561

No. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ
4. แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๐๒/ ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จาก คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ซักซ้อมสำหรับหน่วยงานภายใน สำนักงานอธิการบดี) (แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงาน) 01/06/2561
3. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานอธิการบดี เลขที่ ศธ 0517/00649 ลว 1 มิย.61 01/06/2561
2. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับส่วนงาน เลขที่ ศธ0517/00650 ลว 1 มิย.61 01/06/2561
1. กาหนดวันดำเนินการที่มีผลเข้าบัญชีบุคลากร สาหรับ เงินเดือนและเงินอื่นที่กาหนดจ่ายสิ้นเดือน ผ่านระบบ MU – ERP มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน ปี 2560

No. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ
5. แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (หนังสือเวียน ที่ ศธ.0517/ว.5763 ลว.24 ส.ค.60) 24/08/2560
4. ขอเลื่อนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/253) 19/08/2560
3. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานอธิการบดี เลขที่ ศธ 0517_00763 ลว 18 กค.60 18/08/2560
2. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับส่วนงาน เลขที่ ศธ0517/00762 ลว 18กค.60 18/08/2560
1. การเทียบตำแหน่งข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย 17/03/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน ปี 2559

No. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ
6. การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง กรมบัญชีกลาง(ที่ ศธ 0517.012_กง00574)ลว.10ตค2559 11/10/2559
5. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559_สำนักงานอธิการบดี 12/07/2559
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงิน ปีงบ2559_สำนักงานอธิการบดี
4. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559_ส่วนงาน 12/07/2559
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงิน ปีงบ2559_ส่วนงาน
3. การดำเนินการจัดซื้อวัสดุรวมทุกส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 08/06/2559
2. การเสนอเรื่องยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 28/1/2559
1. การกำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับฎีกาเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายพร้อมเงินเดือน ปี 2559 ผ่านระบบ MU-ERP 30/12/2558

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน ปี 2558

No. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ
16. การแนบเอกสาร เพิ่มเติม สำหรับการใช้ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน 17/08/2558
15. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงิน ประจำปีงบประมาณ2558 ส่วนงาน 23/07/2558
เอกสารแนบสำหรับส่วนงาน
14. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงิน ประจำปีงบประมาณ2558 หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี 23/07/2558
เอกสารแนบสำหรับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี
13. แนวปฏิบัิติการในการแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 09/07/2558
12. การดำเนินการจัดซื้อวัสดุรวมทุกส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 11/06/2558
11. แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 20/05/2558
10. ขอส่งข้อมูลรายละเอียดภาระผูกพันคงค้างของส่วนงานในระบบ MUERP เพื่อตรวจสอบ และแจ้งขยายกันเงิน 31/03/2558
เอกสาร รายละเอียดรายการภาระผูกพันคงค้าง ณ 20 มี.ค.58 ของส่วนงานใน MUERP
9. ขอส่งข้อมูลวงเงินภาระผูกพันคงค้างของส่วนงาน Interface เพื่อตรวจสอบ และแจ้งรายการขยายกันเงิน 31/03/2558
แบบฟอร์ม แบบ ก2 รายละเอียดรายการขอกันเงิน ของส่วนงาน Interface
8. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กุมภาพันธ์ 2558 19/03/2558
7. ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 06/03/2558
6. ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 06/02/2558
5. อบรมเรื่องการขอเบิกจ่ายเงินในการจัดโครงการและกิจกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบ้ัติงานแต่ละหน่วยงาน 03/02/2558
4. การกำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับฎีกาเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายพร้อมเงินเดือน ปี 2558 ผ่านระบบ MU-PRP 25/12/2557
3. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ.2494พ.ศ.2557 08/12/2557
2. ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มใบสำคัญรับเิิงินภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 04/11/2557
1. การกำหนดรหัสค่าใช้จ่ายสำหรับรายการวัสดุ/สินค้า คงคลัง 09/10/2557

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน ปี 2557

No. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ
18. แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายน้ำมันรถราชการโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ(Fleet Card) 25 กันยายน 2557
17. ข้อมูลรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 26 สิงหาคม 2557
16. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 26 สิงหาคม 2557
15. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 26 สิงหาคม 2557
14. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงินของส่วนงานในสำนักงานอธิการบดี 22 สิงหาคม 2557
13. เอกสารปิดปีงบประมาณ 2557 สำหรับการประชุมวันที่ 4 สิงหาคม 2557 31กรกฎาคม 2557
12. หนังสือเิชิญประชุมผู้ปฎิบัติงานระบบ MU-ERP ทุก Module เพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเ้ข้าใจการปฏิับัิติงาน ณ สิ้นปี 28 กรกฎาคม 2557
11. การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชี 23 กรกฎาคม 2557
10. การดำเนินการจัดซื้อวัสดุรวมทุกส่วนงาน 22 พฤษภาคม 2557
9. Template ZAMEN001 โปรแกรมนำเข้าข้อมูลหลัก สินทรัพย์ตอนต้นปีงบประมาณ 14.03.2014 14 มีนาคม 2557
8. AM for trainning update 03.03.2014 4 มีนาคม 2557
7. AUC Settlement Form 03.03.2014 4 มีนาคม 2557
6. แบบฟอร์มขอจำหน่ายสินทรัพย์03.03.2014 4 มีนาคม 2557
5. แจ้งเตือนการจัดทำหลักฐานขอเบิกจ่ายเป็นเท็จ 28 กุมภาพันธ์ 2557
4. การกำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับฎีกาเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายพร้อมเงินเดือน ปี 2557 ผ่านระบบ MU-ERP 2 มกราคม 2557
3. Allocation ปีงบประมาณ 2557 14 พฤศิจกายน 2556
2. Upload SKF ปีงบประมาณ 2557 14 พฤศิจกายน 2556
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน ปี 2556

No. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ
15. การตัดโอนรายได้ส่วนงาน 2 กันยายน 2556
14. การจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย 14 สิงหาคม 2556
13. ส่วนงานรับเงินรายได้แล้วไม่นำส่งกองคลัง 9 กรกฎาคม 255
12. แนวทางการเปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท 8 สิงหาคม 2556
11. คู่มือการเปิดเผยราคากลาง 8 สิงหาคม 2556
10. แนวปฏิบัิติในการเบิกจ่ายและกันเงิน ปี 2556 8 สิงหาคม 2556
9. แนวปฎิบัิติในการเบิกจ่ายและกันเงินประจำปี 2556 ของหน่วยงานในสังกัด สนง.อธิการบดี ม.มหิดล 26 กรกฎาคม 2556
8. ประชุมปิดปี 2013-FM
7. เอกสารประกอบการประชุมปิดปี งบประมาณ2556
6. รายการวัสดุประจำปีงบประมาณ 2557
5. รายละเอียดขั้นตอน แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ สมาชิก กบข. กรณีเลือกบำนาญแบบเดิม 22 พฤษภาคม 2556
4. VDO การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2556 20 เมษายน 2556
1.วันพุธที่ 17 เมษายน 2556
-ช่วงเช้า
-ช่วงบ่าย
2.วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556
-ช่วงเช้า
-ช่วงบ่าย
3 วิธีการเรียกรายงานโดยการ Run background รายงานในระบบ SAP 18 ธันวาคม 2555
2 การกำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับฎีกาเงินเดือนและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายพร้อมเงินเดือน ปี 2556 ผ่านระบบ MU-ERP 17 ธันวาคม 2555
1 ปฎิทินการขอเบิกเงินเดือนปี 2556 17 ธันวาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน ปี 2555

No. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ
18 การบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเ้ดียวกัน 11 กันยายน 2555
17 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) 11 กันยายน 2555
16 แนวปฎิับัติด้านการคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล 5 กันยายน 2555
15 เอกสารประกอบการอบรม Module FM ในวันที่ 3-4 ก.ย. 2555 4 กันยายน 2555
14 วิธีการพิมพ์เอกสารในรูปแบบ PDF ของ Module FM 4 กันยายน 2555
13 เรื่องขอให้จัดส่งเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2553 และ 2554 ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 30 กรกฎาคม 2555
12 เอกสารประกอบการฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิับัิติงานใน Module FM 25 กรกฎาคม 2555
11 เอกสารประกอบการฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจปฎิบัติงาน ณ สิ้นปี 25 กรกฎาคม 2555
10 แนวปฎิบัติในการกันเงินและเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 24 กรกฎาคม 2555
9 การพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีเจ้าหนี้ 21 พฤษภาคม 2555
8 ขอข้อมูลการเบิกเงินเดือนพนักงานมหาิวิทยาลัย สำหรับส่วนงานนอกระบบ MU-ERP (ส่วนงาน Interface) 15 พฤษภาคม 2555
7 ขอสำรวจงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเข้าเป็นรายได้สะสม 23 เมษายน 2555
6 ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ 20 เมษายน 2555
5 แนวทางการบริหารกองทุน 18 เมษายน 2555
4 ข้อมูลประกอบการตรวจสอบงบการเงิน 9 กุมภาพันธ์ 2555
3 แบบตอบรับผู้เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 กุมภาพันธ์ 2555
2 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) 3 กุมภาพันธ์ 2555
1 ปฎิทินการขอเบิกเงินเดือนปี 2555 27 ธันวาคม 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน ปี 2554

No. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ
39 แนวปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยเงินสดที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 27 กันยายน 2554
38 การจัดซื้อวัสดุส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยไม่เปิด PR/PO 26 กันยายน 2554
37 กำหนดส่งเรื่องอนุมัติเบิกจ่ายให้กองคลัง 23 กันยายน 2554
36 กำหนดการส่งลูกหนี้เงินยืม เงินค่าบริการวิชาการ หรือ เงินวิจัย 23 กันยายน 2554
35 การกำหนดรหัสครุภัณฑ์ 23 กันยายน 2554
34 ขอส่งใช้เงินยืมและขออนุมัติเงินยืมใหม่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี 21 กันยายน 2554
33 ข้อปฎิบัติสำหรับรายการซื้อขายระหว่างกัน 16 กันยายน 2554
32 แบบสำรวจสำรวจเงินเดือนและเงินที่จ่ายพร้อมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 29 สิงหาคม 2554
31 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการปิดบัญชีฯ 29 สิงหาคม 2554
30 แจ้งการสำรวจเงินเดือนและเงินที่จ่ายพร้อมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 29 สิงหาคม 2554
29 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการปิดบัญชีฯ 29 สิงหาคม 2554
28 การดำเนินการจัดซื้อวัสดุรวมทุกส่วนงาน ปีงบประมาณ 2555 19 กรกฎาคม 2554
27 Middle Executive Training 28 มิถุนายน 2554
26 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประมวลผลเงินเดือน เดือนกรกฎาคม 2554 27 มิถุนายน 2554
25 Executive training 17 มิถุนายน 2554
24 แนวทางปฎิบัติด้านบัญชีเมื่อใช้ระบบ MU ERP 3 มิถุนายน 2554
23 รายการวัสดุที่ประกวดราคา รวมทุกประเภท 2 พฤษภาคม 2554
22 ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบระบบแบบ Simulation PY เชื่อมต่อกับ ERP เสมือนจริง 8 เมษายน 2554
21 ขอเชิญร่วมทดสอบการกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งาน (ERP Authorization Testing) 29 มีนาคม 2554
20 แนวปฏิบัติการดำเนินการด้านการคลังเพื่อรองรับระบบ MU-ERP-HR 15 มีนาคม 2554
19 ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบระบบ END to END ในส่วน PY เชื่อมต่อกับ ERP 7 มีนาคม 2554
18 ขอข้อมูลด้านการเงิน เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 28 กุมภาพันธ์ 2554
17 ขอเชิญประชุม Data Conversion Simulation #2 เพิ่มเติมในรายละเอียด 23 กุมภาพันธ์ 2554
16 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกิจกรรมการจำลองการนำข้อมูลหลักและข้อมูลยกยอดคงเหลือขึ้นระบบ ครั้งที่ 2 23 กุมภาพันธ์ 2554
15 Data Conversion Simulation #2 7 กุมภาพันธ์ 2554
14 ขอเชิญประชุมเพื่ออธิบายแนวทางการทดสอบระบบแบบ End to End UAT 16 ธันวาคม 2553
13 ขอเลื่อนการประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นระบบ HR Payroll ในเดือน มค.54 3 ธันวาคม 2553
12 กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำประกาศ 26 พฤศจิกายน 2553
11 ขอให้จัดส่งข้อมูลหลักผู้ขาย (Vender) จากการจัดหาพัสดุทุกแหล่งเงิน 25 พฤศจิกายน 2553
10 Template FM 17 พฤศจิกายน 2553
9 ประกาศวัน Go Live ระบบ OMPA 16 พฤศจิกายน 2553
8 แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม HR Payroll 16 พฤศจิกายน 2553
7 การเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นระบบ HR Payroll 16 พฤศจิกายน 2553
6 แนวทางการเบิกเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนโครงการเฉพาะ 15 พฤศจิกายน 2553
5 ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบประสานงานในกิจกรรม ERP Data Conversion Simulation 11 พฤศจิกายน 2553
4 แนวทางการเบิกเงินอุดหนุนโครงการเฉพาะ 18 กันยายน 2553
3 ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบ HR Authorization Testing 14 กันยายน 2553
2 แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การกรอก Template CO 9 กันยายน 2553
1 เชิญประชุมรับฟังการกรอก Template CO 9 กันยายน 2553

ปี 2553

No. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ
39 การกำหนด CCA, IO, Allocation 28 กันยายน 2553
38 ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมข้อมูลยกยอดขึ้นระบบ (FM PU AM IM) 13 กันยายน 2553
37 แบบตอบรับผู้เข้าร่วมอบรม AP Re-Training 13 กันยายน 2553
36 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม AP Re-Training 13 กันยายน 2553
35 เร่งรัดการส่งหลักฐานการจ่ายเงิน 8 กันยายน 2553
34 เพื่อทราบการเตรียมการทดลองยกยอดคงเหลือเสมือนจริงเข้าสู่ระบบ MU-ERP 8 กันยายน 2553
33 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการกรอก Template ข้อมูลหลักระบบบัญชีบริหาร 7 กันยายน 2553
32 แบบสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงระบบ MU–ERP สำหรับรองคณบดีรองผู้อำนวยการ ส่วนงานและหัวหน้างาน 6 กันยายน 2553
31 การออกเช็คสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้การค้า 6 กันยายน 2553
30 การจัดกิจกรรมชี้แจงระบบ MU-ERP สำหรับรองคณบดีรองผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน 6 กันยายน 2553
29 ขอเชิญประชุมเพื่ออธิบายแนวทางการจำลองการยกยอดข้อมูลคงเหลือ (ERP Data Cutover Simulation) 2 กันยายน 2553
28 ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมข้อมูลยกยอดขึ้นระบบ 2 กันยายน 2553
27 ขอเชิญประชุม Payroll Posting to Legacy System Workshop 2 กันยายน 2553
26 ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมข้อมูลยกยอดขึ้นระบบ 25 สิงหาคม 2553
25 ขอเชิญประชุมการตรวจสอบข้อมูลสำหรับการจำลองข้อมูลระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Simulation) 25 สิงหาคม 2553
24 ขอนัดสรุปผล HR Simulation 24 สิงหาคม 2553
23 ขอนัดประชุมอธิบาย AP และ AR Test Script (Unit) 24 สิงหาคม 2553
22 แบบสำรวจรายชื่อ Roadshow ครั้งที่ 2 10 สิงหาคม 2553
21 การจัดกิจกรรม Roadshow ครั้งที่ 2 10 สิงหาคม 2553
20 ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมข้อมูลยกยอดขึ้นระบบ 4 สิงหาคม 2553
19 ขอนัดทดสอบระบบบัญชีแยกประเภท (GL UAT) 3 สิงหาคม 2553
18 การวางฎีกาขอเบิกเงินจากเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 30 กรกฎาคม 2553
17 การเบิกจ่ายเงินในปี งปม. 2553 และการจัดทำรายงานมูลค่าสินทรัพย 30 กรกฎาคม 2553
16 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในระบบ AM, IM เพื่อใช้ในการ Conversion 8 กรกฎาคม 2553
15 การจัดกิจกรรม MU-ERP สัญจร (Road Show) 8 กรกฎาคม 2553
14 ขอนัดทดสอบระบบ HR End to End UAT 28 มิถุนายน 2553
13 ยืนยันบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขึ้นระบบ ERP 18 มิถุนายน 2553
12 การจัดสรรงบประมาณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 18 มิถุนายน 2553
11 ขอเชิญประชุมทีม Data Conversion Team 16 มิถุนายน 2553
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่องการเตรียมฐานการจัดหา ข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ และคลังวัสดุ เพื่อยกยอดขึ้นระบบ ERP 27 พฤษภาคม 2553
9 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังวิธีการกรอก Template เพื่อจัดเตรียมการถ่ายโอนข้อมูลเข้าระบบงาน ERP 6 พฤษภาคม 2553
8 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน คชจ.บุคลากรสำหรับ พม.ที่เปลี่ยนสภาพ 30 เมษายน 2553
7 การเร่งรัดการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัตการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ 2553 25 มีนาคม 2553
6 การปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 16 กุมภาพันธ์ 2553
5 ขออนุมัติตัดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้าบัญชีทุนเ้งินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย ที่พ้นสภาพ 3 กุมภาพันธ์ 2553
4 ขอเชิญประชุมอบรมการใช้โปรแกรมฟอร์ม รายงาน และโปรแกรมเสริมที่พัฒนาเพิ่มเติม 3 กุมภาพันธ์ 2553
3 แนวทางปฎิบัติด้านการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 29 มกราคม 2553
2 แนวทางการเบิกเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนโครงการต่างๆ 23 พฤศจิกายน 2552
1 แนวปฏิบัติในการเสนอดำเนินโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดี 29 ตุลาคม 2552