กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เงินยืม (ไม่มีดอกเบี้ย) กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน คืออะไร?

กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณา/ตรวจสอบเหตุผลและความจำเป็นในการยืมเงินของนักศึกษาโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามรับรองในสัญญาการยืมเงินสำหรับนักศึกษาขาดแคลนและส่วนงานทำหนังสือนำส่งมายังกองกิจการนักศึกษา

เงื่อนไข นักศึกษาสามารถยืมได้ตั้งแต่ 500-5,000 บาท/ครั้ง และจะต้องชำระคืนภายใน 6 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย

ขั้นตอนการรับสมัครทุน

  1. นักศึกษากรอกข้อมูลในสัญญายืมเงินฯ >>>ดาวน์โหลดเอกสารสัญญายืมเงินฯ<<<
  2. นักศึกษายื่นแบบฟอร์มที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัด
  3. คณะ/วิทยาลัยสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและความถูกต้องของสัญญา
  4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามคำรับรองในแบบฟอร์ม
  5. คณะ/วิทยาลัยทำจดหมายนำส่งสัญญายืมเงินฯ มายังกองกิจการนักศึกษา
  6. กองกิจการนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเสนอขออนุมัติเบิกเงิน
  7. กองกิจการนักศึกษาแจ้งนักศึกษามารับเงินยืม

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

การรับเงินยืม นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา มารับเช็คเงินยืม ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

การคืนเงินยืม

วิธีที่ 1 นักศึกษาสามารถนำเงินมาคืนได้ที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล จนครบจำนวนที่ยืมภายใน 6 เดือน โดยแบ่งชำระหรือชำระครั้งเดียวก็ได้

วิธีที่ 2 นักศึกษาสามารถฝากส่งเงินยืมที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด เพื่อนำส่งมายังกองกิจการนักศึกษาได้ หากนักศึกษาไม่สะดวกเดินทางมาศาลายา

ช่วงเวลารับสมัคร ตลอดทั้งปี