linkedin

ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าใช้งาน

*เงื่อนไขการลงทะเบียน: ต้องมีจำนวนชั่วโมงการเรียนขั้นต่ำ 5 ชั่วโมงต่อเดือน และจะมีการทบทวนจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำ ทุก 2 เดือน

MU X Linkedin learning คืออะไร?

แนะนำ LinkedIn Learning

        มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการบริการสิ่งเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษา ตลอดจนการเสริมสร้างความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้งานในรูปแบบของสื่อออน์ไลน์ เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ ตลอดจนรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          ดังนั้น LINKEDIN ถือได้ว่าเป็น Social Network Platform รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประกาศหรือกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างรวดเร็ว  อีกทั้ง ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปสู่การเป็น SMART UNIVERSITY และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อก้าวสู่ความเป็นต้นแบบแห่ง “Digital Convergence University” (DCU)

วัตถุประสงค์ของ MU X Linkedin learning

2.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประกาศหรือกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของสื่อออนไลน์

2.2 เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างรวดเร็ว

2.3 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เกิดความทันสมัยความเท่าทันเทคโนโลยี ในรูปแบบสื่อออน์ไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็น SMART UNIVERSITY