ดาวน์โหลดเอกสาร (หอพักนักศึกษา)

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักบ้านมหิดล

ใบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา