Announce

02/07/2020

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

30/06/2020

กำหนดการลงทะเบียนจองหอพักออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น!

25/06/2020

ทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563”

10/06/2020

มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในการให้บริการหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2563

29/05/2020

ประกาศแจ้งการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

12/05/2020

(หมดเขตรับสมัคร) ทุนการศึกษาสยามสไมล์ เพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี

07/05/2020

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

07/05/2020

การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียม หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

01/05/2020

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563