Announce

23/11/2021

รับสมัครโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajinomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2564

03/11/2021

ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

29/10/2021

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชิน โสภณพนิช

26/10/2021
boonrawd_banner

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “บุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564

25/10/2021

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564

30/09/2021

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

15/09/2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม่ รหัส 64)

09/09/2021

กำหนดการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีกาศึกษา 25564

08/09/2021

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564