ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
03/01/2024
ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2566
22/01/2024

ทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้

ทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้

จากสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามันตอนล่าง ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567 มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมพื้นที่ 32 อำเภอ 165 ตำบล 922 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 71,401 ครัวเรือน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ในจำนวนนี้มีครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรวมอยู่ด้วย นั้น จากความเสียหายข้างต้นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพหรือการหารายได้ และการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง ซึ่งส่งผลให้ขาดรายได้ในการนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา อันส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และรายได้ จนอาจเป็นผลเสียหายต่อการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดสรรทุนฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของนักศึกษาในเบื้องต้น อัตราทุนละ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนฉุกเฉิน

1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และกำลังศึกษาอยู่ในระดับก่อนปริญญาตรีหรือระดับปริญญาตรี

1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา

1.3 เป็นนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุอุทกภัยอย่างร้ายแรงต่อที่พักอาศัยหรือพื้นที่ประกอบอาชีพที่ผู้ปกครองประกอบกิจการเป็นประจำในปัจจุบัน

2. หลักฐานประกอบการขอรับทุนฉุกเฉิน

2.1 ใบสมัครขอรับทุนฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/Studentemergency โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_ใบสมัคร.pdf” ตัวอย่างเช่น 65XXXXX_ใบสมัคร.pdf

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_Student ID Card.pdf” ตัวอย่างเช่น 65XXXXX_Student ID Card.pdf

2.3 รายงานผลกระทบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/Studentemergency  โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_รายงานผลกระทบ.pdf” ตัวอย่างเช่น 65XXXXX_รายงานผลกระทบ.pdf

2.4 หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/Studentemergency โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_การรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf” ตัวอย่างเช่น 65XXXXX_การรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf

2.5 สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_บัญชีธนาคาร.pdf” ตัวอย่างเช่น 65XXXXX_บัญชีธนาคาร.pdf

2.6 หลักฐานประกอบการขอรับทุนฉุกเฉิน เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ให้แนบหลักฐานดังนี้

2.6.1 สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาและผู้ปกครองที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_สำเนาทะเบียนบ้าน.pdf” ตัวอย่างเช่น 65XXXXX_สำเนาทะเบียนบ้าน.pdf

2.6.2 หนังสือรับรองความเสียหายจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_หนังสือรับรองความเสียหาย.pdf” ตัวอย่างเช่น 65XXXXX_หนังสือรับรองความเสียหาย.pdf

2.6.3 สำเนาประกาศจากหน่วยงานราชการว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ประกอบอาชีพของผู้ปกครองเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตภัยพิบัติจากอุทกภัย จำนวน 1 ชุด โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_ประกาศจากหน่วยงานราชการ.pdf” ตัวอย่างเช่น 65XXXXX _ประกาศจากหน่วยงานราชการ.pdf

2.6.4 ภาพถ่ายสภาพความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย (บ้านเรือน/ พื้นที่ประกอบอาชีพ/ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพ) จำนวนไม่น้อยกว่า 3 รูป โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_ภาพถ่ายความเสียหาย.pdf” ตัวอย่าง 65XXXXX_ภาพถ่ายความเสียหาย.pdf

3.ขั้นตอนการขอรับทุนฉุกเฉิน

3.1 ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนฉุกเฉินศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุนและหลักฐานประกอบการขอรับทุนฉุกเฉินอย่างละเอียด

3.2 ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฉุกเฉิน และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน โดยเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3.3 กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนฉุกเฉิน ผ่านทาง Google Form ได้ที่ https://bit.ly/APPLYGRANT-Emergency

3.4 อัปโหลดหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน โดยถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ

4.วิธีการคัดเลือก

4.1 มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ตามประกาศทุนฉุกเฉิน โดยพิจารณาจากใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครที่นักศึกษาแนบมา

มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาที่ http://op.mahidol.ac.th/sa/

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถส่งหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save