รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมและทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่อง ม.มหิดล (เลื่อนชั้นปี)
26/07/2023
ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร 2567
29/08/2023

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566

การเปิดรับสมัครทุนที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566 บนเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา และอัปโหลดไฟล์เอกสารต่าง ๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและการอำนวยความสะดวกด้านที่พักอาศัย โดยการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อมอบเป็นทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กำหนด มูลค่าทุนละไม่เกิน 12,000 บาทต่อปีการศึกษา ปีการศึกษาละไม่เกิน 20 ทุน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน
1.1 เป็นนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีของทุกส่วนงาน
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ มีระเบียบวินัย เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย และผิดวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
1.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยมีรายได้รวมของครอบครัวไม่เกิน 350,000 บาทต่อปี
1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ หากมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 แต่ไม่น้อยกว่า 2.0 ต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX)
1.5 ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างครบถ้วน
1.6 เป็นนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ณ ปีการศึกษาที่สมัครขอรับทุน และได้ชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคต้นของปีการศึกษานั้น ตามอัตราที่ระบุในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว หรือได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคการศึกษานั้นแล้ว

2. หลักฐานประกอบการสมัคร
2.1 ใบสมัครขอรับทุนที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวของนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.4 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือรายรับของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
2.5 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปีล่าสุด กรณีที่เป็นนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย
2.6 สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา
2.7 เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)

3. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
3.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนฯ ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนฯ และหลักฐานประกอบการสมัครอย่างละเอียด
3.2 ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนฯ โดยกรอกใบสมัครด้วยการเขียนลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน
3.3 ส่งใบสมัครขอรับทุนฯ และเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนฯ ทั้งหมด ได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา อาคารบ้านศรีตรัง (หอ 11) ชั้น 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดเป็นสำคัญ

4. ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 066-1045599

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2566

  ใบสมัครขอรับทุนที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save