รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
30/09/2021
boonrawd_banner
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “บุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564
26/10/2021

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวน 4 ทุน ทุนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปี ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร (ปริญญาตรี)

สอบถามรายละเอียดการรับเงินทุนฯ  ได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  โทรศัพท์  02 849 4512