Uncategorized

“ทุนฉุกเฉินกรณีนักศึกษาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว”
06/07/2021
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Notebook for MU Student)
15/11/2021

ประเภททุนการศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลฯ

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม่ รหัส 64) ประเภททุนช่วยเหลือ ทุนละ 5,000 บาท  จำนวน 200 ทุน  รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับก่อนปริญญาตรีและปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม่ รหัส 64)

2.เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่

 1. เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ
 2. เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
 3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลกระทบด้านรายได้ของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง ผลกระทบด้านการทำงานของผู้ปกครองอันเนื่องจากสาเหตุการถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน หรือ  ถูกพักงานชั่วคราว หรือ สถานประกอบการถูกปิด หรือ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ เป็นต้น

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ใบสมัคร.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX_ใบสมัคร.pdf)

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ID Card.pdf ตัวอย่าง 64XXXXX _ID Card.pdf)

3.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (สามารถ capture หน้าบัตรประจำตัวนักศึกษา (Virtual Student ID Card) จาก We Mahidol Application แทนสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้) (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Student ID Card.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _Student ID Card.pdf)

4.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด  (ถ้ามี) (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_Book Bank.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _Book Bank.pdf)

กรณีที่ นักศึกษาไม่มีสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอให้เตรียมเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา หากท่านได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน  ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารนี้มาภายหลัง

5.รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายงานผลกระทบฯ
  รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_รายงานผลกระทบ.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _รายงานผลกระทบ.pdf)

6.หลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้แก่

 • 6.1 ใบรับรองแพทย์ ในกรณีเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทย์.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _ใบรับรองแพทย์.pdf
 • 6.2 ใบรับรองแพทย์ของสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ในกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล  (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_ใบรับรองแพทย์ของสมาชิก.pdf ตัวอย่าง 64XXXXX _ใบรับรองแพทย์ของสมาชิก.pdf)
 • 6.3 หลักฐานการกักตัว ในกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล  (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_หลักฐานการกักตัว.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _หลักฐานการกักตัว.pdf)
 • 6.4 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้  (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _หลักฐานการถูกพักงานของตนเอง.pdf)
 • 6.5 หลักฐานการถูกพักงานหรือเลิกจ้างของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับผลกระทบด้านรายได้  (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_หลักฐานการถูกพักงานของผู้ปกครอง.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _หลักฐานการถูกพักงานของผู้ปกครอง.pdf)
 • 6.6 หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  กรณีที่ นักศึกษายังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถติดต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ อาจารย์ประจำคณะ ของคณะต้นสังกัด หรืออาจารย์ระดับชั้นมัธยมปลายจากสถานศึกษาเดิม  เป็นผู้รับรองและลงความเห็นได้
    หนังสือรับรองและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (ระบุชื่อไฟล์: รหัสนักศึกษา_การรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf  ตัวอย่าง 64XXXXX _การรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf)

หมายเหตุ:

 1. หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด ให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf และตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระบุไว้
 2. การลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ลงนามด้วย ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

 1. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา ศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน และหลักฐานประกอบการสมัครอย่างละเอียด
 2. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
 1. ดาวน์โหลด รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   รายงานผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และเขียนรายงานผลกระทบฯ อย่างละเอียด โดยการเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือ การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
 1. แนบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามหลักฐานประกอบการสมัครข้อ 3.6) เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 2. เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ ให้ครบถ้วน/ บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf  พร้อมตั้งชื่อไฟล์ ตามที่ระบุไว้ และการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ออนไลน์ ผ่านทาง Google Forms  ได้ที่ http://bit.ly/Apply_Covid19Grant64
 4. อัปโหลดเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564  โดยถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทาง Google Form เป็นสำคัญ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  089 924 3993  หรือ  089 665 7979

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save