ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2565
13/08/2021
รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
19/08/2021

การกรอกค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้กู้กยศ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี (1/2564)

ขอให้นักศึกษาผู้กู้กยศ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่ได้รับแจ้งยืนยันการรายงานสถานภาพ “ศึกษาต่อ”
ในระบบกยศ. DSL /แอพพลิเคชั่น กยศ. Connect แล้วนั้น

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ดังนี้

  1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/ถอน รายวิชาให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. จากนั้นให้นักศึกษานำหลักฐานรายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียน /ใบแจ้งหนี้ (Invoice no.) ที่ต้องการกู้ยืมเงินกับกองทุนกยศ. ไปกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานได้ที่  https://forms.gle/aTHYNqJDhS7dKoZZ6
    (หากนักศึกษาไม่สามารถสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนได้ให้นักศึกษา คลิกเลือกช่อง “ต้องการผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน”
    โดยสถานศึกษาจะดำเนินการ Add Scholaship ให้นักศึกษาในระบบ Smart.edu ต่อไป) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 สิงหาคม 2564 
  3. จากนั้นสถานศึกษาจะบันทึกจำนวนเงิน ตามที่นักศึกษาแจ้ง
    ในระบบกองทุนกยศ. DSL (สำหรับผู้ที่ต้องการกู้ค่าครองชีพ จะสามารถดำเนินการกดเลือกได้ในขั้นตอนต่อไป)
  4. สำหรับขั้นตอนการกดยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การเซ็นแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม และส่งเอกสารกลับมายังสถานศึกษานั้น ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศของสถานศึกษาอีกครั้ง ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบการรายงานสถานภาพ “ศึกษาต่อ” ของตนเอง ได้ที่ ระบบกยศ. DSL / แอพพลิเคชั่น กยศ.Connect
หากนักศึกษายังไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่า “ศึกษาต่อ” ขอให้รีบติดต่อกลับมายังสถานศึกษา
ในวันจันทร์-ศุกร์ พี่ฟ้า 092-2995624 พี่อะตอม 082-3625263