มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหาแอลกอฮอล์เจล (alcohol gel) เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล
14/04/2020
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563
05/08/2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปี 2563
วันที่ 2 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ในกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีคณะต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้รับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ให้คำแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล การเรียนรู้เพื่อเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามแนวทาง Outcome based Education ภายใต้หัวข้อ “New opportunity New normal” จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา สวัสดิการ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดล และการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษา ในยุค New Normal” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Campus Tour สำหรับผู้ปกครองที่สนใจในการเที่ยวชมมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านระบบรถรางโดยนักศึกษา MU Guide