Transformative Learning
26/02/2020
“ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปี 2563
03/08/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหาแอลกอฮอล์เจล (alcohol gel) เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 เมษายน 2563
ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล จัดหาแอลกอฮอล์เจล (alcohol gel) เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทั้งมอบให้กับตัวแทนหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน สำหรับการดูแล และ ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาคารสิริวัฒนภักดี) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา