ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
15/12/2020
CPR Road Show
01/04/2021

โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 11 (Mahidol University Leadership Programs XI)

MULD

วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2563 กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 11 (Mahidol University Leadership Programs XI)

โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด และผู้ช่วยศาสตราจาย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สู่ Global Citizen และ Global Talents” กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พบปะนักศึกษาผู้นำ และให้แนวคิด “ทิศทางและนโยบายด้านกิจการนักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนากิจกรรมในส่วนงานของตัวเอง

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก และฝึกการทำงานร่วมกัน

วันที่สองของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 11 กิจกรรมช่วงเช้า บรรยายและ Workshop ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” โดย อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำในด้านต่างๆ และการฝึกทักษะการสื่อสารให้กับผู้รับสารให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด กิจกรรมช่วงบ่าย อบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life support)” โดย ทีมวิทยากรจาก ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรียนรู้วิธีการฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและฝึกการใช้เครื่อง AED เพื่อเสริมความรู้และฝึกทักษะ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคต

วันที่สามของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 11 กิจกรรมช่วงเช้าเรียนรู้ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” นำโดย คุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ (เนย) นักวิจัยด้านคาดการณ์อนาคต และทีมวิทยากรบรรยายและกิจกรรม Workshop ให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกให้คิด ที่มีพื้นฐานจากการรับฟังปัญหา และคิดวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ Design Thinking มาช่วยในกระบวนการแก้ปัญหา
กิจกรรมช่วงบ่ายเรียนรู้ “การจัดการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อฝึกกระบวนการในการจัดการบริหารโครงการของนักศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและคุ้มค่ามากที่สุด

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/sa/