ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นักศึกษา” ประจำปี 2563
11/11/2020
กยศ มหิดล
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
13/11/2020

ทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2563 โดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ทุนการศึกษา มหิดล

ทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2563 โดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”” ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษาละ  30,000  บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ   

  1. มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  2. ครอบครัวมีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมต่อปี ไม่เกิน 360,000 บาท)
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป

วิธีการสมัคร

โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ ได้ที่ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

หมายเหตุ   โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครขอรับทุนฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา (คณะต้นสังกัด) หรือส่งมาที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกศูนย์การเรียนรู้ (MLC) ชั้น 3 ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-849-4512 (คุณจิตรานุช)