Rakkaew Mahidol Transformative Camp 2018
20/06/2018
พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 7
20/06/2018

“กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕”

“กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕”เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ไดมอบหมายให้ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธืเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กล่าวต้อนรับ นางกาญจนา วังถนอมศักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวถึงภารกิจเหล่ากาชาด นางสาวจารุณี แวววิริยกุล ผู้แทนกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทาง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำนักศึกษา บุคลากรไปบริจาคโลหิต และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ให้เกียรติร่วมงาน